Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19


KLIMA BUD realizuje projekt dofinansowany w ramach DZIAŁANIA 15.1 RPO WL 2014-2020 Umowa nr: RPLU.15.01.00-06-0094/22-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowanego ze środków europejskich

Tytuł projektu:

„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w KLIMA BUD PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE A. SZYMONIUK, R. ALBIN SPÓŁKA JAWNA”

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest montaż instalacji fotowoltaicznej oraz aerotermalnej pompy ciepła służącej do wykorzystania energii elektrycznej na potrzeby własne. Projektowana instalacja fotowoltaiczna usytuowana będzie na dachu budynku przedsiębiorstwa. Wyprodukowana energia wykorzystywana będzie na potrzeby własne budynku, z kolei jej nadmiar oddawany będzie do sieci elektroenergetycznej.

Wartość Projektu wynosi: 265 367,96 PLN
Wydatki kwalifikowane Projektu wynosi: 215 746,31 PLN
Wkład UE: 118 660,47 PLN
Okres realizacji projektu: od 02/01/2023 do 30/06/2023


KLIMABUD realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5

Tytuł projektu:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Klima Bud Przedsiębiorstwo Specjalistyczne A. Szymoniuk, R. Albin Spółka Jawna”

Opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu: 224 021,04 PLN
Wkład UE: 224 021,04 PLN
Okres realizacji projektu: od 01/07/2020 do 30/09/2020